Trillingeforældre
foreningen
Foreningens logo
Danmark

Velkommen
Trillingenyt
Set & Sket
Tips & Tricks
Medlemskab
Debat & Politik
Kramboden
Links & Partnere
Kontakt
Gæstebog
Service
 
Debat og Politik, fosterreduktion
Indhold
Intro
  Hvorfor denne tekst ?
   - og til hvem ?
Introduktion til forsterreduktion for forældre
-og som debatindlæg fra foreningen.
Fakta om fosterreduktion
  Hvordan er reglerne på området ? Hvad siger loven ?
  Rådgivning og statistik Om de tal der bruges i.f.b.m. rådgivningen
  Teknikken Hvordan udføres en fosterreduktion ?
Mere information
  Etisk Råd:
   Fosterreduktion - Redegørelse
Kort om redegørelsen plus link til den.
  Sundhedsstyrelsens vejledning Link til Sundhedsstyrelsens vejledning på området.
  Debat afledt af et indslag i TV 2-
   Nyhederne.
   Emnet omfatter nedenstående
   tekster:
Handlede om at mange
ventende trillingeforældre
følte sig presset af læger
til en fosterreduktion.
      Pressemeddelelse fra
       Kristlig Folkeparti
Gengivelse af meddelelsen
      Folketinget: § 20-spørgsmål Spørgsmål til -og svar fra Sundhedsministeren
      Margrete Auken (SF): tale om
       B98 - flerfoldsgraviditet
       og fosterreduktion
Link til tale om Beslutningsforslaget B98 -
flerfoldsgraviditet og fosterreduktion
      Artikel af Margrete Auken (SF)
       om fosterreduktion
Link til artikel bragt i Folkesocialisten
  Personlig beretning Link til en ikke usædvanlig beretning om oplevelser
i.f.b.m. det at få trillinger.
  Her diskuteres emnet også Artikel med tilhørende kommentare på Vores Børn.

Intro

Er du netop blevet rådgivet omkring fosterreduktion, så er du måske i vildrede
og/eller forskræmt. Debatten om fosterreduktion er ikke et akademisk spørgsmål
for dig, men forsøget på at finde sandheden om, hvad der er rigtigt for dig og din
partner. Forhåbentlig kan vi hjælpe, ligesom vi forsøger at påvirke holdningerne
generelt i retning af en mere alsidig og individuel rådgivning, end den der ofte
tilbydes for nuværende.

Debatten om fosterreduktion drejer sig ikke så meget om selve indgrebet
men mere om den vejledning fra især læger, der går forud.

Vi ved at nogle læger ser det som en opgave i sig selv, at frelse ventende
forældre fra "trillinge-truslen", og at de i den sags tjeneste benytter
argumenter og statistikker, der i bedste fald må siges at være tvivlsomme.
Det synes vi naturligvis er en misforståelse, og vi er bange for, at en del
tror på denne ensidige vejledning og bliver skræmt til at foretage et valg,
de dybest set ikke ønsker - og som heller ikke havde været nødvendigt.

Vi har hørt adskillige beretninger fra trillingeforældre om, hvordan de er
blevet rådgivet til fosterreduktion på en måde, så de næsten ikke turde
andet. Der er vel at mærke hér tale om helt normale, sunde og raske
kvinder, hvor der ikke var nogen indikation for, at deres graviditet
skulle være speciel eller problematisk - ud over det forhold, at de ventede
trillinger.

Trillinger er ikke nogen sygdom eller noget handicap, og fosterreduktion er
bestemt ikke et risikofrit indgreb !

Fosterreduktion er ikke noget onde i sig selv, og i nogle situationer
kan det utvivlsomt være det eneste rigtige. Det vi ønsker er blot, at
rådgivningen skal være sober, korrekt og belyse både fordelene og
ulemperne ved begge valg. Så længe det ikke automatisk forholder sig
sådan, opfordre vi alle, der modtager rådgivning omkring fosterreduktion
til at overveje, om de argumenter I hører fra læger og andet sundheds-
personale, svarer overens med virkeligheden. Er I derefter ikke overbevist
om at have modtaget en alsidig og grundig vejledning, bør du/I måske lytte
til råd fra flere forskellige sider.
Under alle omstændigheder er vores bedste råd, at lade være med at træffe
en overilet beslutning - og så aller vigtigst: prøv at mærke grundigt efter i
dig/Jer selv, hvilket valg du/I bedst kan leve med resten af livet.

Er du i tvivl eller har du hørt noget du er blevet forskrækket over, så ring og
få en snak med vores formand Ann-Mette Storm. Du behøver ikke være
medlem, og kan endda være anonym, hvis du ønsker det.
Telefonnummer, e-mail og adresse finder du på vores
kontakt-side.


--- Retur til top ---


Fakta om fosterreduktion

Lovgrundlag:

Der findes ikke en egentlig lov, der omhandler fosterreduktion. De regler der
administreres efter, er en vejledning fra Sundhedsstyrelsen, der primært
handler om noget andet; om end i mange tilfælde beslægtet; nemlig en
vejledning om kunstig befrugtning m.m.

Heller ikke selve indgrebet er reguleret af nogen områdespecifik lovgivning
(som det f.eks. er tilfældet for abort), men kun de mere generelle regler i
Lægelovens ansvars-bestemmelser.

Da fosterreduktion således ikke er underlagt lov om svangerskabsafbrydelse,
gælder dennes bestemmelser om "ret til at få vejledning i amtet samt udførlig
information om indgrebet og dets følger" heller ikke. Vejledningen er i øvrigt
meget bredt formuleret omkring dette emne, så der er i sagens natur et stort
spillerum for fortolkning. Det tætteste man kommer på at afgrænse, hvem der
skal have tilbudt fosterreduktion er formuleringen:

    citat "I tilfælde, hvor der er etableret flerfold svangerskab, og hvor der består
           en nærliggende risiko for kvindens gennemførelse af det samlede
           svangerskab - og dermed alle fostrenes liv - eller efter omstændighederne
           risiko for kvindens helbred ved gennemførelse af flerfold svangerskab, må
           lægen efter indgående drøftelse med parret søge denne risiko afværget i
           det omfang, dette er muligt. Det grundlæggende er her, at det foretagne
           indgreb skal afværge (mindske) en risiko for alle fostrene, eller for kvinden."

Det er således i høj grad op til den enkelte læge at vurdere, om forudsætningerne
for en fosterreduktion er tilstede, og nogle læger er altså af den opfattelse, at en
trillingegraviditet i sig selv er tilstrækkelig risikabel til, at fosterreduktion altid skal
anbefales på det aller kraftigste.


--- Retur til top ---


Rådgivning og statistik:

De statistikker, mange læger bruger når de skal vejlede forældre der venter
trillinger (til at få fjernet mindst ét foster) er typisk amerikanske undersøgelser,
der ikke altid er lige nye !

Argumentet for ikke at lave nye og danske undersøgelser er, at underlaget er for
lille til at opgørelserne ville blive tilstrækkelig præcise. Det er et godt og muligvis
rigtigt argument !  Alligevel er det ikke helt heldigt på den måde at overføre mere
eller mindre aktuelle amerikanske statistikker på danske forhold, og præsentere
dem som om de var udtryk for en universal sandhed. Forskelle i adfærd og sociale
forhold er efter vores opfattelse afgørende faktorer for, hvor store risici der er
forbundet med trillingegraviditeter. Dette ville i hvert tilfælde kunne forklare, hvorfor
vi efter mere end 10 års virke og kontakt med flere hundrede trillingeforældre slet
ikke kan genkende tallene omsat til skæbner i virkeligheden.

De færreste læger når i løbet af en hel karriere at stifte kendskab med mere end en
håndfuld trillingegraviditeter, og et længerevarende kendskab til trillingefamiliers
trivsel og helbred eksisterer stort set ikke (bortset fra hos hver enkelt families
praktiserende læge). Den erfaring vi ligger inde med er derfor helt unik og uendelig
meget større, end nogen læges. Derfor ville det være rimeligt, også at lytte til de
erfaringer, vi som forening har opbygget gennem mange år, og som siger, at der er
meget bedre chancer for at få tre sunde og raske børn her i landet, end visse
lægers statistikker antyder.


--- Retur til top ---


Teknikken:

Rent teknisk er en fosterreduktion et indgreb, hvor der fjernes et eller flere fostre
fra kvindens livmoder ved, at der gives en dødbringende sprøjte direkte i fostrets
hjerte. Virker dette ikke, gentages behandlingen dage efter.

Indgrebet er naturligvis i sig selv forbundet med en risiko.

Du kan læse en nærmere beskrivelse af selve indgrebet i Etisk Råds redegørelse
om fosterreduktion under overskriften
Hvordan foretages en fosterreduktion?.


--- Retur til top ---


Mere information

Etisk Råd: Fosterreduktion - Redegørelse.
    Redegørelsen fra Etisk Råd kan læses on-line eller downloades gratis i sin helhed.
    Der er mange konkrete oplysninger, der kan bruges praktisk selvom man ikke
    nu-og-her er interesseret i en mere generel etisk overvejelse.
    Redegørelsen lider dog under det problem alle vi andre også har, nemlig manglen
    på nogle afgørende nøgletal og undersøgelser.


--- Retur til top ---


Sundhedsstyrelsen: Vejledning om kunstig befrugtning og anden reproduktions-
fremmende behandling
.
    Den vejledning hvori anvisningerne til landets læger omkring fosterreduktion er
    beskrevet.


--- Retur til top ---


Et indslag i TV2 Nyhederne, 19. august 1999, hvori vores formand deltog, affødte
en omfattende politisk debat. Indslaget drejede sig om, hvordan trillingeventende
havde følt sig presset af læger til at få foretaget en fosterreduktion.
Herunder kan du læse nogle af de indlæg, der fulgte.

    Gengivelse af pressemeddelelse fra Kristeligt Folkeparti:

    PRESSEMEDDELELSE
    20.8.99


    KRF kræver besked om fosterreduktion


    Kristeligt Folkepartis formand Jann Sjursen vil bede sundhedsministeren redegøre for,
    at læger opfordrer kommende trillingeforældre til at få fjernet et af fostrene.


    - Det er yderst kritisabelt, at trillingeforældre mere eller mindre bliver presset til at få
    fjernet et af fostrene. Derfor vil jeg stille spørgsmål til sundhedsminister Carsten Koch
    og bede ham om at redegøre for, hvordan praksis på hospitalerne er på dette område.


    Det siger Kristeligt Folkepartis formand Jann Sjursen, efter at TV2 Nyhederne torsdag
    aften bragte et indslag om fosterreduktion.


    - Den oplevelse, som det medvirkende forældrepar fortalte om, er klart uacceptabel.
    Hvis kommende trillingeforældre bliver udsat for, hvad der må betegnes som frivillig
    tvang, er der i høj grad brug for, at praksis bliver ændret.


    Jann Sjursen er også utilfreds med, at Sundhedsstyrelsen -ifølge TV2’s oplysninger-
    ikke ønsker at fortælle, hvor mange tilfælde af fosterreduktion der er i Danmark.


    Yderligere oplysninger hos:
    Jann Sjursen, tlf. 33 37 49 01, privat tlf. 55 77 04 12, mobil 40 88 92 92
    eller Kristeligt Folkepartis pressetjeneste, tlf. 33 37 49 82


--- Retur til top ---


    Folketinget: § 20-spørgsmål om fosterreduktion

    Alle tekster åbnes i separat browservindue med indhold fra Folketingets hjemmeside.
    Spørgsmålene er i fuld tekst med begrundelse - og svarene indeholder kort udgave
    af spørgsmålet.

    
Dato Spørgsmål og svar
23/08 99 Spørgsmål (s2931) af Jann Sjursen (KRF)
31/08 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)
23/08 99 Spørgsmål (s2932) af Jann Sjursen (KRF)
31/08 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)
23/08 99 Spørgsmål (s2933) af Jann Sjursen (KRF)
31/08 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)
23/08 99 Spørgsmål (s2934) af Jann Sjursen (KRF)
31/08 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)
23/08 99 Spørgsmål (s2935) af Jann Sjursen (KRF)
31/08 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)
31/08 99 Spørgsmål (s3029) af Henriette Kjær (KF)
09/09 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)
09/09 99 Spørgsmål (s3147) af Tove Videbæk (KRF)
16/09 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)
09/09 99 Spørgsmål (s3148) af Tove Videbæk (KRF)
16/09 99 Svar: Sundhedsministeren (Carsten Koch)--- Retur til top ---


    Margrete Auken (SF) om flerfoldsgraviditet og fosterreduktion

    Link til:
Tale om Beslutningsforslaget B98.

    Link til: Artikel i Folkesocialisten.


--- Retur til top ---


Personlig beretning om det at vente -og få trillinger.
    Vi har fundet denne beretning på Dansk Præmatur Forening's side.
    Beretningen har sådan set ikke så meget at gøre med fosterreduktion,
    men den fortæller om oplevelser i.f.b.m. at vente, få og have trillinger.
    Du kan være helt sikker på, at dine/Jeres oplevelser bliver helt anderledes
    - ligesom dine/Jeres børn selvfølgelig ikke bliver som nogen som helst
    andre. Alligevel er det en meget god beretning, der beskriver et forløb,
    der heller ikke er ekstremt usædvanlig i forhold til mange andre trillinge-
    familiers oplevelser.


--- Retur til top ---


Artikel om fosterreduktion og tilhørende diskussionstråd.
    Fosterreduktion; for eller imod; diskuteres også på magasinet Vores Børn's
    hjemmeside. Efter artiklen er der mulighed for at kommentere på indholdet
    og besvare de indlæg, andre har skrevet.


--- Retur til top ---